گالری عکس

هفدهم

تمرین تیم مس سونگون قبل از دیدار با ایمان سبز

آخرین تمرین تیم مس سونگون قبل از دیدار با ایمان سبز در شیراز برگزار شد.

شنبه 09 اردیبهشت 16:17